TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
 
 
 
๏ฟฝ๏ฟฝวด๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
การเขียนเอกสารวิชาการภาคปฏิบัติ : ศึกษาจากตัวอย่างของจริงบทความที่นำเสนอในการประชุมนานาชาติและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
  ศาสตราจารย์ ดร. ไบรอัน ชีฮาน
ขนาดหนังสือ : A4
จำนวนหน้า : 415 หน้า
ราคา : 450 บาท


การวิจัยเชิงคุณภาพภาคปฏิบัติ : ศึกษาจากตัวอย่างของจริงบทความที่นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการยุทธศาสตร์การวิจัยการศึกษา เพื่อสร้างทฤษฎี การศึกษาปรากฏการณ์ และกรณีศึกษา
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
  ศาสตราจารย์ ดร. ไบรอัน ชีฮาน
ขนาดหนังสือ : A4
จำนวนหน้า : 337 หน้า
ราคา : 410 บาท


การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ   (SHRM)
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
 
ขนาดหนังสือ : A4
จำนวนหน้า : 796 หน้า
ราคา : 740 บาท


การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ   (HRD)
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
 
ขนาดหนังสือ : A4
จำนวนหน้า : 780 หน้า
ราคา : 740 บาท


การวิจัยเชิงคุณภาพ : เครื่องมือสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศ   (Research)
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
 
ขนาดหนังสือ : A4
จำนวนหน้า : 652 หน้า
ราคา : 650 บาท


คู่มือลงโทษทางวินัย :
ผู้เขียน : ชำนาญ พิมลรัตน์
 
ขนาดหนังสือ : A4
จำนวนหน้า : 60 หน้า
ราคา : 350 บาท


รายงานผลการสำรวจ 55-56 :
ผู้เขียน : สำนักวิชาการ บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่แนล จำกัด
  ISBN 978-974-7508-51-2
ขนาดหนังสือ : A4
จำนวนหน้า : 415 หน้า
ราคา : 5,000 บาท


Page  1