TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
 
 
 
บทสัมภาษณ์ (Interviews)
  • จำเนียร จวงตระกูล. 2536. สัมภาษณ์พิเศษ จำเนียร จวงตระกูล วารสารการบริหารฅน ปีที่ 14 ฉบับที่ 2-3. พิมพ์ที่ บริษัท หงสา จำกัด, หน้า 30-35.
  • จำเนียร จวงตระกูล. 2537. บทสัมภาษณ์: ไตรภาคีด้านแรงงาน บทสัมภาษณ์ จำเนียร จวงตระกูล กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทบี.กริม วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2537. พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หน้า 90-99.
  • จำเนียร จวงตระกูล. 2543. บทสัมภาษณ์พิเศษถึงมุมมอง HR Champion วารสารการบริหารฅน ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 พิมพ์ที่ มปท., หน้า 5-12.
  • จำเนียร จวงตระกูล. 2547. อาชีพนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ วารสารสมาคมฯพระมารดานิจจานุเคราะห์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2547 หน้า 53-55.
  • จำเนียร จวงตระกูล. 2549. แนวความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย วารสารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-ธันวาคม 2549
  • จำเนียร จวงตระกูล. 2549. แนวความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและทิศทางของสถาบันทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อ สังคมไทย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  • จำเนียร จวงตระกูล. 2550. การจ้างงานภายนอก (Outsourcing) ในประเทศ, People Management, ปีที่ 1, ฉบับที่ 001, หน้า 30.
  • จำเนียร จวงตระกูล. 2553. หัวใจไทยสร้างความเป็นไทย, HR & Management, กรุงเทพธุรกิจ, วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2553, หน้า 7.
  • จำเนียร จวงตระกูล. 2553. HR Transformation: ฝ่าวิกฤตแบบพลิกฝ่ามือ HR Human Resource, ผู้จัดการรายสัปดาห์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 59 (22/1206), วันที่ 11-17 มกราคม 2553, หน้า E 1 HR.
  • จำเนียร จวงตระกูล. 2554. HR มือเก๋า, HR Corner: วารสารเพื่อคน HR มืออาชีพ, ปีที่ -, ฉบับที่ 4, April-June 2011 หน้า 48-51.