TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
 
 
 
การฝึกอบรมในกิจการ (In-House Training)

      เป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในรูปแบบ In-House Training ให้แก่บุคลากรทุกระดับขององค์กรเพื่อช่วยสร้างเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานที่ตรงกับเป้าหมายและแผนพัฒนาองค์กรในทุกด้าน โดยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร จะเป็นการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน โดยเรามีหลักสูตรฝึกอบรมที่มีความครอบคลุมและหลากหลาย อาทิ 

       นอกจากนี้เรายังให้บริการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาแบบครบวงจรตามความประสงค์ของลูกค้าซึ่งครอบคลุมถึง (1) การวิเคราะห์และกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรม (2) การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมตามความจำเป็น (3) การพัฒนารูปแบบและเอกสารรวมทั้งอุปกรณ์ในการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความจำเป็น (4) การดำเนินการฝึกอบรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่สอดคล้องกับความจำเป็น และ (5) การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม