TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
 
 
 
การฝึกอบรมในกิจการ (IN-House training)

เป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆในรูปแบบ In-House Training ให้แก่บุคลากรทุกระดับขององค์กรเพื่อช่วยสร้างเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานที่ตรงกับเป้าหมายและแผนพัฒนาองค์กรในทุกด้าน โดยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร จะเป็นการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน โดยเรามีหลักสูตรฝึกอบรมที่มีความครอบคลุมและหลากหลาย อาทิ
นอกจากนี้เรายังให้บริการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาแบบครบวงจรตามความประสงค์ของลูกค้าซึ่งครอบคลุมถึง (1) การวิเคราะห์และกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรม (2) การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมตามความจำเป็น (3) การพัฒนารูปแบบและเอกสารรวมทั้งอุปกรณ์ในการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความจำเป็น (4) การดำเนินการฝึกอบรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่สอดคล้องกับความจำเป็น และ (5) การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม

เรายินดีให้บริการกับท่านที่สนใจ โดย :
  • ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายฝึกอบรม นางสาวณัฏฐ์กฤตา / นางสาวณัฐนันท์  โทร 02-9373773 ต่อ 552-555
  • BLCI จัดส่งหลักสูตรที่สนใจให้ลูกค้าทาง Fax หรือ Email
  • BLCI พบลูกค้าเพื่อรับฟังความต้องการเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น