TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
 
 
 
ฝ่ายที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Consulting Dept.
BUSINESS LAW CENTER INTERNATIONAL CO., LTD.

เป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งในบริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินการให้บริการด้านที่ปรึกษา และจัดวางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ครบวงจร คณะทำงานประกอบไปทีมที่ปรึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์แขนงต่างๆที่ครอบคลุมถึง การบริหารอัตรากำลัง การบริหารค่าตอบแทน การบริหารผลงาน ระบบสมรรถนะ ฯลฯ ด้วยผลงานที่ผ่านมาเราได้รับความไว้วางใจจากทั้งบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติในการให้บริการด้านที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง

บริการของฝ่าย 
 • งานที่ปรึกษาและจัดวางระบบทรัพยากรมนุษย์ครบวงจร (HR System Development) ซึ่งครอบคลุมถึงการปรับปรุงโครงสร้างองค์การและอัตรากำลัง การจัดวางระบบสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทน การจัดทำระบบประเมินผลงาน ฯลฯ รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติ แผนการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยน และการนำระบบที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมาใหม่ออกสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่สำหรับการนำไปสู่การปฏิบัติจริง

 • การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure) โดยครอบคลุมถึงการวิเคราะห์งาน (JA) การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (JD) การประเมินค่างาน (JE) และจัดกลุ่มงาน (JG) การสำรวจเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลค่าจ้างในตลาดแรงงาน (Salary Benchmark) การกำหนดและจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง (Salary Structure) การจัดทำแนวทางและวิธีปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทนตามโครงสร้าง รวมถึงการอบรมให้ความรู้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการบริหารค่าตอบแทนตามโครงสร้างใหม่

 • การจัดทำคู่มือนโยบาย และระเบียบปฏิบัติทางการบริหารบุคคล (HR Policy & Procedure Manual) โดยครอบคลุมงานด้านต่างๆ ที่จำเป็นในกระบวนการบริหารบุคคล

 • การจัดวางระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลงาน (Performance Management System) เพื่อให้องค์การสามารถมีเครื่องชี้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบงาน

 • การจัดวางระบบสายความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path & Career Development)

 • การจัดทำระบบสมรรถนะ (Competency) 

 • การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Satisfaction Survey) หรือการประเมินประสิทธิภาพทางการบริหารบุคคลขององค์การ (Organization Review)

 • โครงการสำรวจค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ (Wage, Salary & Benefits Survey) ซึ่งดำเนินการจัดสำรวจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับองค์การต่างๆในการพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

ลูกค้าที่ใช้บริการ
 • NIDA
 • AOT
 • Nippon Paint (Thailand) Co., Ltd.
 • Emerson Electric (Thailand) Co., Ltd.
 • Bayer Thai Co., Ltd.
 • Bridgestone Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd
 • Foster Wheeler Service (Thailand) Limited
 • Dana Spicer (Thailand) Limited
 • Triumph Motorcycle (Thailand) Co., Ltd.
 • TCRSS
 • Lumpini Property
 • Oriental Electronics Device Co., Ltd.
 • NDC Global Services (Thailand) Co., Ltd.
 • Kemira GlowHow (Thailand) Co., Ltd.
 • First Technology Co., Ltd.
 • SJC Group
 • Srithaimai Group
 • Central Home
 • etc.

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
 • โครงการที่ปรึกษาการจัดทำระบบพัฒนาสายอาชีพและแผนทดแทนตำแหน่ง และระบบพัฒนาภาวะผู้นำ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

 • โครงการพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นโครงการที่ปรึกษาดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของส่วนงานการเจ้าหน้าที่ การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการประเมินผลงานของบุคลากรในสถาบันฯ

 • โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ สำนักบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม โดยผ่านสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)

 • โครงการที่ปรึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง การไฟฟ้านครหลวง เป็นโครงการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

 • โครงการที่ปรึกษาการจัดวางโครงสร้างเงินเดือน เป็นโครงการให้คำปรึกษาและดำเนินการในการจัดวางโครงสร้างเงินเดือนและแนวทางการบริหารค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยมีบริษัทลูกค้าที่เคยให้บริการ อาทิ

  • Lumpini Property Management 
  • Thai PU Coating  
  • NDC Global Services (Thailand) Co., Ltd.
  • TCRSS 
  • etc.

 • โครงการที่ปรึกษาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นโครงการที่ปรึกษาในการดำเนินการจัดทำโครงสร้างองค์กร ระบบสรรหาว่าจ้าง การบริหารค่าตอบแทน และการประเมินผลปฏิบัติงาน ให้กับกลุ่มบริษัทค้าวัสดุก่อสร้างและเครื่องสุขภัณฑ์รายใหญ่ของประเทศไทย

 • โครงการที่ปรึกษาการปรับองค์การ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโครงการที่ปรึกษาการปรับองค์กรทางด้านการตลาด

 • โครงการสำรวจความพึงพอใจพนักงาน  เป็นโครงการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กรในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร โดยมีลูกค้าที่เคยให้บริการ อาทิ

  • Bayer Thai Co., Ltd.
  • Foster Wheeler Service (Thailand) Limited
  • Bridgestone Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd
  • Triumph Motorcycle (Thailand) Co., Ltd.
  • Emerson Electric (Thailand) Co., Ltd.
  • etc.

ฝ่ายที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BLCI GROUP)
3300/71 ชั้น 11 อาคารบี ตึกช้าง ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02-937 3773 ต่อ 333
โทรสาร : 02-9373770
เว็บไซต์ : http://www.blcigroup.com

สอบถามข้อมูลได้ที่
ผู้อำนวยการฝ่าย และกรรมการบริหาร
นายสมควร พูลเจริญ
โทรศัพท์ : 02-937 3773 ต่อ 333
อีเมล์ : somkuan@blcigroup.com