TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
 
 
 
ฝ่ายวิจัย
Research Department
BUSINESS LAW CENTER INTERNATIONAL CO., LTD.

เป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งในบริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินการให้บริการด้านงานวิจัยในด้านต่างๆอย่างครบวงจร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คณะทำงานประกอบไปด้วยทีมที่ปรึกษาและนักวิจัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยในสาขาต่างๆ ด้วยผลงานที่ผ่านมา เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่งให้เป็นผู้ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยซึ่งครอบคลุมถึงด้านกฎหมาย ด้านแรงงาน ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

บริการของฝ่าย 
 • การศึกษาวิจัยภาครัฐ
  • บริการศึกษาวิจัยในประเด็นปัญหาต่างๆ ในหลายด้าน เช่น ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ ด้านกฎหมาย ด้านแรงงาน ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านสังคม เป็นต้น

 • การศึกษาวิจัยภาคเอกชน
  • บริการศึกษาวิจัยในประเด็นปัญหาต่างๆทางด้านการบริหารธุรกิจหลายสาขา เช่น สาขาการตลาด สาขาการขาย สาขาการบริหารการผลิต สาขาการบริหารคุณภาพ สาขาการบริหารด้านแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การสำรวจค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการ การสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของพนักงาน การประเมินผลระบบงาน เป็นต้น

 • การบริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ให้บริการด้านการจัดประชุมให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ
  • ให้บริการด้านจัดการแข่งขันทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการภาครัฐ
 • สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ

ตัวอย่างผลงานวิจัย
 • โครงการวิจัยเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นแผนแม่บทในการนำไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

 • โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบในการปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างและพัฒนาศักยภาพพนักงานประกันสังคม สำนักงานระกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 • โครงการวิจัยเรื่อง แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

 • โครงการวิจัยเรื่องโครงการศึกษารูปแบบแนวทางการกระจายอำนาจการพิจารณาเงินสนับสนุนหรือเงินค่าใช้จ่ายของกองทุนยุติธรรมสู่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม โดยผ่านสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)

 • โครงการวิจัยเรื่องโครงการศึกษารูปแบบและแนวทางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
 • โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายอายุที่เกิดสิทธิกรณีชราภาพ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 • โครงการวิจัยเรื่องโครงสร้างค่าจ้างแห่งชาติ (ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

 • โครงการยกร่างกฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • โครงการวิจัยเรื่องการจัดทำจรรยาบรรณวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ สำหรับโครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการปรับกระบวนทัศน์ เพื่อสร้างความพร้อมในการบริหารระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) โดยผ่านสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นผู้ประกันตนที่มีต่อการปรับเปลี่ยนความคุ้มครองในกรณีคลอดบุตร สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 • โครงการวิจัยเรื่องแนวทางด้านกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน (ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

 • โครงการวิจัยเรื่องแนวทางด้านกฎหมายเพื่อการคุ้มครองแรงงานภาคเกษตร (ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

 • โครงการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย ภายใต้มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศตามอนุสัญญาที่ 142 ข้อเสนอแนะที่ 150 ว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ค.ศ.1975) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

 • โครงการจัดทำร่างกฎหมายรองรับการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาบาเซล กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • โครงการพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับประเทศไทย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ฝ่ายวิจัย
บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BLCI GROUP)
3300/71 ชั้น 11 อาคารบี ตึกช้าง ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-937 3773 ต่อ 333
โทรสาร : 02-9373770
เว็บไซต์ : http://www.blcigroup.com

สอบถามข้อมูลได้ที่
ผู้อำนวยการฝ่าย และกรรมการบริหาร

นายสมควร พูลเจริญ
โทรศัพท์ : 02-937 3773 ต่อ 333
อีเมลล์ : somkuan@blcigroup.com