TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
 
 
 

ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย

Industrial Relations & Legal Department

 เป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งใน บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินการให้บริการแก่บริษัทสมาชิกและลูกค้าทั่วไปอย่างครบวงจร คณะทำงานประกอบไปด้วยทนายความ และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยผลงานที่ผ่านมา เราได้รับความไว้วางใจทั้งบริษัทไทยและข้ามชาติให้ดูแลงานด้านกฎหมายประจำบริษัท รวมทั้งดูแล ตอบข้อหารือให้แก่ลูกค้าในปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ อีกหลายบริษัท


บริการของฝ่าย

ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน

·       ให้คำปรึกษากฎหมายคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ เช่น การจ้าง เลื่อน ลด ปลด ย้าย ถอดถอน การลงโทษและการเลิกจ้างที่ถูกต้องและเป็นธรรม การปรับโครงสร้าง ลดขนาด การเปลี่ยนสภาพการจ้าง การเปลี่ยนตัวนายจ้าง การควบรวมกิจการ การย้ายสถานประกอบการ การปิดกิจการฯลฯ

·       ให้ความเห็นทางกฎหมายเป็นหนังสือเพื่อประกอบการตัดสินใจเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

·       ตรวจร่างสัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลา สัญญาจ้างเหมาแรงงาน สัญญาส่งพนักงานอบรมต่างประเทศ สัญญารับทุนศึกษาต่อ สัญญาค้ำประกันการทำงาน รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน คู่มือพนักงาน ระเบียบ ประกาศต่างๆ ของบริษัท

·       รับตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน (Compliance Audit)

 

ให้คำปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์และการเจรจาต่อรอง

·       การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ในองค์การ ทั้งกรณีที่มีสหภาพแรงงานและยังไม่มี

·       รับปรึกษาในกรณีได้รับข้อเรียกร้องหรือกำลังจะรับข้อเรียกร้อง

·       การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ในการเจรจาต่อรอง

·       การเตรียมความพร้อมให้กับทีมเจรจา

·       การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่องกรณีที่มีการใช้มาตรการอุตสาหกรรม เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น

·       การบริหารจัดการกรณีมีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทแรงงาน

·       การร่างและตรวจข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

·       ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน

 

บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและรับว่าความทั่วราชอาณาจักร

ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีในศาลชำนาญพิเศษ เช่น คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีล้มละลายคดีทรัพย์สินทางปัญญา

 

บริการตรวจร่างและจัดทำเอกสารสัญญา

ในทางธุรกิจตามความประสงค์เช่น สัญญาจ้างทำของ สัญญาโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ สัญญาซื้อขาย สัญญากู้ยืม สัญญารับเหมาก่อสร้าง ฯลฯ

 

บริการจดทะเบียนการค้า/ภาษีมูลค่าเพิ่มและขอหมายเลขผู้เสียภาษี

·       งานจดทะเบียนการค้า

·       งานจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

·       ขอหมายเลขผู้เสียภาษี

 

บริการขอใบอนุญาตและ/หรือตรวจสอบจากหน่วยงานราชการ

เช่น ขอ-ต่อ-ยกเลิกใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ ใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน รวมถึงใบอนุญาตอื่นๆ ตรวจสอบประวัติการศึกษา ประวัติเครดิต และประวัติอาชญากรจากหน่วยงานราชการ

 

บริการรับรองเอกสารและลายมือชื่อในเอกสาร

เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจการค้า การติดต่อสื่อสารกับบริษัท หน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยทนายความผู้ผ่านการรับรองจากสภาทนายความ (Notarial Service Attorney)

 

บริการรับเป็นตัวแทน/ผู้รับมอบอำนาจ

เพื่อเป็นตัวแทนในการดำเนินกิจการต่างๆ ในทางกฎหมาย เช่น เป็นตัวแทนซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ห้องชุด เป็นผู้รับมอบเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานตรวจแรงงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ


ลูกค้าที่ใช้บริการ
 • General Motor Thailand Limited.
 • Emerson Electric (Thailand) Co., Ltd.
 • Unilever Thai Holding Co., Ltd.
 • Proctor & Gamble Manufacturing (Thailand) Limited.
 • Xaloy Asia (Thailand) Co., Ltd.
 • Sanyo Universal Electric Public Company Limited
 • Bata Shoe of Thailand Public Co., Ltd.
 • Wyeth-Ayerst (Thailand) Limited. 
 • Nippon Paint (Thailand) Co., Ltd.
 • Siam Cement City Public Company Limited
 • Halla Climate Control (Thailand) Co.,Ltd.
 • Bridgestone Corporation
 • General Seating (Thailand) Co.,Ltd.

ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย
บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BLCI GROUP)
3300/71 ชั้น 11 อาคารบี ตึกช้าง ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-937 3773 ต่อ 222
โทรสาร : 02-9373770
เว็บไซต์ : http://www.blcigroup.com

สอบถามข้อมูลได้ที่
หัวหน้าฝ่าย

นายศิริพงศ์ ไพฑูรย์
โทรศัพท์ : 02-937 3773 ต่อ 222
อีเมลล์ : siriphong@blcigroup.com