TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
 
 
 

ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย

Industrial Relations & Legal Department

 

         เป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งใน บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินการให้บริการแก่บริษัทสมาชิกและลูกค้าทั่วไปอย่างครบวงจร คณะทำงานประกอบไปด้วยทนายความ และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยผลงานที่ผ่านมา เราได้รับความไว้วางใจทั้งบริษัทไทยและข้ามชาติให้ดูแลงานด้านกฎหมายประจำบริษัท รวมทั้งดูแล ตอบข้อหารือให้แก่ลูกค้าในปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ อีกหลายบริษัท


บริการของฝ่าย

ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน

·        ให้คำปรึกษากฎหมายคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ เช่น การจ้าง เลื่อน ลด ปลด ย้าย ถอดถอน การลงโทษและการเลิกจ้างที่ถูกต้องและเป็นธรรม การปรับโครงสร้าง ลดขนาด การเปลี่ยนสภาพการจ้าง การเปลี่ยนตัวนายจ้าง การควบรวมกิจการ การย้ายสถานประกอบการ การปิดกิจการฯลฯ

·        ให้ความเห็นทางกฎหมายเป็นหนังสือเพื่อประกอบการตัดสินใจเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

·        ตรวจร่างสัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลา สัญญาจ้างเหมาแรงงาน สัญญาส่งพนักงานอบรมต่างประเทศ สัญญารับทุนศึกษาต่อ สัญญาค้ำประกันการทำงาน รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน คู่มือพนักงาน ระเบียบ ประกาศต่างๆ ของบริษัท

·        รับตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน (Compliance Audit)

 

ให้คำปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์และการเจรจาต่อรอง

·      การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ในองค์การ ทั้งกรณีที่มีสหภาพแรงงานและยังไม่มี

·      รับปรึกษาในกรณีได้รับข้อเรียกร้องหรือกำลังจะรับข้อเรียกร้อง

·      การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ในการเจรจาต่อรอง

·      การเตรียมความพร้อมให้กับทีมเจรจา

·      การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่องกรณีที่มีการใช้มาตรการอุตสาหกรรม เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น

·      การบริหารจัดการกรณีมีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทแรงงาน

·      การร่างและตรวจข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

·      ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน

 

บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและรับว่าความทั่วราชอาณาจักร

ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีในศาลชำนาญพิเศษ เช่น คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีล้มละลายคดีทรัพย์สินทางปัญญา

 

บริการตรวจร่างและจัดทำเอกสารสัญญา

ในทางธุรกิจตามความประสงค์เช่น สัญญาจ้างทำของ สัญญาโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ สัญญาซื้อขาย สัญญากู้ยืม สัญญารับเหมาก่อสร้าง ฯลฯ

 

บริการจดทะเบียนการค้า/ภาษีมูลค่าเพิ่มและขอหมายเลขผู้เสียภาษี

·      งานจดทะเบียนการค้า

·      งานจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

·      ขอหมายเลขผู้เสียภาษี

 

บริการขอใบอนุญาตและ/หรือตรวจสอบจากหน่วยงานราชการ

          เช่น ขอ-ต่อ-ยกเลิกใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ ใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน รวมถึงใบอนุญาตอื่นๆ ตรวจสอบประวัติการศึกษา ประวัติเครดิต และประวัติอาชญากรจากหน่วยงานราชการ

 

บริการรับรองเอกสารและลายมือชื่อในเอกสาร

         เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจการค้า การติดต่อสื่อสารกับบริษัท หน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยทนายความผู้ผ่านการรับรองจากสภาทนายความ (Notarial Service Attorney)

 

บริการรับเป็นตัวแทน/ผู้รับมอบอำนาจ

          เพื่อเป็นตัวแทนในการดำเนินกิจการต่างๆ ในทางกฎหมาย เช่น เป็นตัวแทนซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ห้องชุด เป็นผู้รับมอบเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานตรวจแรงงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ


ลูกค้าที่ใช้บริการ

·      Emerson Electric (Thailand) Ltd.     

·      Futuris Automotive (Thailand) Co.,Ltd.

·      Cardinal Health 222 (Thailand) Ltd.

·      General Motor (Thailand) Ltd.

·      General Electric     

·      Johnson & Johnson (Thailand) Ltd.

·      Colgate-Palmolive (Thailand) Ltd.

·      Essilor Optical Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

·      Tetra Pak (Thailand) Ltd.

·      Caterpillar (Thailand) Ltd

·      Bata Industrials.

·      American Standard B & K (Thailand)     

·      Eyebiz Laboratory (Thailand) Co., Ltd.

·      Sanyo Universal Electric Public Co., Ltd.

·      Siam City Cement Public Co., Ltd.

·      Xaloy Asia (Thailand) Ltd.

·      K Line Logistics (Thailand) Ltd.

·      Ocean Glass Public Co., Ltd

·      Mars Petcare (Thailand) Co., Ltd.

·      Sharp Thai Co.,Ltd.

·      Mandom Corporation (Thailand) Ltd.

·      Adient & Summit Corporation Ltd.

·      Bridgestone Tire Manufacturing (Thailand) Co. Ltd. 

·      K Line Logistics (Thailand) Ltd.

·      Siam Chemical Industry Co., Ltd.

·      PolyOne Corporation

·      Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd.

·      Chassis Brakes International (Thailand) Ltd.

·      etc.


สอบถามข้อมูลได้ที่
คุณสุกฤษตา เนมียะ

โทรศัพท์ : 02-937-3773 ต่อ 222
อีเมล์ : 
sukrita@blcigroup.com