TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
สำหรับสมาชิก 
 
 
 
ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย
Industrial Relations & Legal Department - IR & Legal Dept.
BUSINESS LAW CENTER INTERNATIONAL CO.,LTD.

เป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งในบริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินการให้บริการแก่บริษัทสมาชิกและลูกค้าทั่วไปอย่างครบวงจร คณะทำงานประกอบไปด้วยทนายความ และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยผลงานที่ผ่านมา เราได้รับความไว้วางใจทั้งบริษัทไทยและข้ามชาติให้ดูแลงานด้านกฎหมายประจำบริษัท รวมทั้งดูแล ตอบข้อหารือให้แก่บริษัทสมาชิกในปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ อีกหลายบริษัท

บริการของฝ่าย
ด้านแรงงานสัมพันธ์
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาแรงงานสัมพันธ์ทั่วไป
 • เป็นที่ปรึกษาในการเจรจาต่อรองอย่างครบวงจร เช่น การคาดคะเนข้อเรียกร้อง การประเมินและวิเคราะห์ข้อเรียกร้อง การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ในการเจรจาต่อรอง การร่างและตรวจข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การให้คำแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงในการเจรจาต่อรอง
 • การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร
ด้านกฎหมาย
 • คดีความ
  • ให้บริการรับว่าความทั่วราชอาณาจักรทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีในศาลชำนัญพิเศษ เช่น คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีล้มละลาย

 • ที่ปรึกษากฎหมาย
  • งานที่ปรึกษากฎหมาย บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงบริการทำความเห็นทางกฎหมายเป็นหนังสือเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

 • ตรวจร่างและจัดทำเอกสารสัญญา
  • ให้บริการตรวจร่างและจัดทำเอกสารสัญญาต่างๆในทางธุรกิจตามความประสงค์ของลูกค้า เช่น สัญญาจ้างทำของ สัญญาโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาเช่า สัญญา เช่าซื้อ สัญญาซื้อขาย สัญญากู้ยืม สัญญารับเหมาก่อสร้าง ฯลฯ

  • ให้บริการตรวจร่างเอกสารสัญญาในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลา สัญญาจ้างเหมาแรงงาน สัญญาส่งพนักงานฝึกอบรมต่างประเทศ สัญญารับทุนศึกษาต่อ สัญญาค้ำประกันการทำงาน รวมถึง กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน คู่มือพนักงาน ระเบียบ ประกาศต่างๆของบริษัท

 • ติดตามทวงถาม เร่งรัดหนี้สินและประนอมหนี้
  • ให้บริการติดตามทวงถาม เร่งรัดหนี้สิน และประนอมหนี้ กับลูกหนี้ของบริษัททุกประเภท

 • จดทะเบียนการค้า/ภาษีมูลค่าเพิ่ม และขอหมายเลขผู้เสียภาษี
  • งานจดทะเบียนการค้า บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด ทะเบียนพาณิชย์ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิกการจดทะเบียน จัดหาผู้ชำระบัญชี
  • งานจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกการขึ้นทะเบียน
  • ขอหมายเลขผู้เสียภาษี  ให้บริการขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล รวมถึงการรับดำเนินการให้แทนพนักงานคราวละจำนวนมากๆ

 • ขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
  • ให้บริการขอ-ต่อ-ยกเลิกใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ ใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน รวมถึงใบอนุญาตอื่นๆจากหน่วยงานราชการ

 • รับเป็นตัวแทน/ผู้รับมอบอำนาจ
  • รับมอบอำนาจเพื่อเป็นตัวแทนในการดำเนินกิจการต่างๆในทางกฎหมาย เช่น เป็นตัวแทนซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ห้องชุด เป็นผู้รับมอบเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานตรวจแรงงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ลูกค้าที่ใช้บริการ
 • General Motor Thailand Limited.
 • Emerson Electric (Thailand) Co., Ltd.
 • Unilever Thai Holding Co., Ltd.
 • Proctor & Gamble Manufacturing (Thailand) Limited.
 • Xaloy Asia (Thailand) Co., Ltd.
 • Sanyo Universal Electric Public Company Limited
 • Bata Shoe of Thailand Public Co., Ltd.
 • Wyeth-Ayerst (Thailand) Limited. 
 • Nippon Paint (Thailand) Co., Ltd.
 • Siam Cement City Public Company Limited
 • Halla Climate Control (Thailand) Co.,Ltd.
 • Bridgestone Corporation
 • General Seating (Thailand) Co.,Ltd.

ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย
บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BLCI GROUP)
3300/71 ชั้น 11 อาคารบี ตึกช้าง ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-937 3773 ต่อ 222
โทรสาร : 02-9373770
เว็บไซต์ : http://www.blcigroup.com

สอบถามข้อมูลได้ที่
หัวหน้าฝ่าย

นายศิริพงศ์ ไพฑูรย์
โทรศัพท์ : 02-937 3773 ต่อ 222
อีเมลล์ : siriphong@blcigroup.com