TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
สำหรับสมาชิก 
 
บีแอลซีไอ (BLCI) มุ่งมั่นเพื่อเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาทางการจัดการชั้นนำอันดับหนึ่งของประเทศไทย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเลิศ ซึ่งเกิดจากการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการดำเนินงานที่นำสมัย อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอันเป็นผลมาจากนวัตกรรมอันล้ำค่าของ พนักงานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตน
ภารกิจ 
  • ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างองค์การให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของลูกค้า รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง
  • ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง
  • สร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี ระบบ และกระบวนการในการพัฒนาคนและการจัดการเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  • เข้ามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความสมดุล มีความเป็นธรรม มีความโปร่งใส มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความน่าอยู่มากขึ้น

  • ค่าจ้างขั้นต่ำปี 2560...
    2016-10-20

Visitor No. :
User Online :
2